Segons l'establert en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), aquest avís conté els termes i condicions sota les quals ScanNGN Solucions, s.l. —d'ara endavant NewGen— ofereix la informació, productes i serveis continguts en el seu lloc Web —d'ara endavant el "Lloc WEB"— http://newgen.cat als usuaris del mateix, amb l'objecte de donar a conèixer els productes i serveis de NewGen, amb continguts informatius inclosos, dirigits a professionals, consumidors, clients i usuaris en general, sent un canal tecnològic de comunicació entre l'empresa, professionals i particulars.

Si vostè accedeix al Lloc WEB, accepta seguir i quedar sotmès als següents termes i condicions que afecten a la seva utilització del Lloc WEB ("Condicions d'Ús") i a la nostra Política de Privadesa. NewGen es reserva el dret a revisar les Condicions d'Ús i la Política de Privadesa en qualsevol moment.

Determinades àrees del Lloc WEB poden contenir condicions d'ús diferents a les generals. En cas de conflicte entre les Condicions d'ús generals i les condicions d'ús particulars establertes per a un àrea específica del Lloc WEB, prevaldran aquestes últimes en relació amb l'ús d'aquesta àrea específica.

Si vostè com a usuari no acceptés o no estigués d'acord amb totes les condicions, hauria d'abandonar immediatament aquest Lloc WEB.

A continuació s'indiquen les dades d'informació general d’aquest Lloc WEB:
Raó Social: ScanNGN Solucions, s.l. amb residència a Espanya, a Pau Claris, 2, 08221 – Terrassa (Barcelona), amb el NIF B65156424, i correu newgen@newgen.cat

 

Condicions d'ús

 1. Utilització de la Informació del Lloc WEB. Propietat Intel·lectual i Industrial.

  Vostè pot descarregar, veure, copiar i imprimir els documents i els gràfics adjunts als documents informatius -els "Documents"- des del Lloc WEB sempre que: a.- els Documents solament siguin utilitzats amb propòsits personals, informatius i no comercials. b.- Els Documents no seran modificats o alterats en cap forma. Excepte quan aquesta utilització es trobi emparada per la normativa vigent en matèria de protecció de drets de propietat intel·lectual, el contingut d’aquest Lloc WEB està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Vostè no podrà utilitzar, descarregar, carregar, copiar, imprimir, fer publica, representar, reproduir, publicar, llicenciar, remetre, transmetre o distribuir qualsevol informació des d’aquest Lloc WEB (incloent textos, imatges, dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fitxers d'àudio i vídeo, etc.) en tot o en part sense intervenir l'autorització expressa de NewGen i dels seus distribuïdors i proveïdors, mitjançant la seva sol·licitud a l'adreça newgen@newgen.cat.

 2. Utilització del Programari.

  Qualsevol utilització del programari i de la documentació que ho acompanyi que vostè pugui descarregar des d’aquest Lloc WEB quedarà subjecta a les condicions recollides en un contracte de llicència de programari entre vostè i NewGen. Haurà de llegir el contracte de llicència i indicar la seva acceptació de les condicions abans d'instal·lar o utilitzar el programari. Tots els drets, títols i interessos no concedits expressament es consideressin reservats.

 3. Contrasenya i Seguretat.

  Vostè serà responsable de mantenir la confidencialitat de qualsevol contrasenya que se li faciliti per accedir al Lloc WEB, i així com de totes les activitats que puguin dur-se a terme utilitzant la seva contrasenya. Vostè accepta notificar a NewGen immediatament qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya. NewGen és plenament conscient de la importància de la seguretat de la informació personal que rep de vostè i ha realitzat els tràmits raonables necessaris per prevenir qualsevol accés no autoritzat a aquesta informació.

 4. Finalització de l'ús.

  Vostè accepta que NewGen podrà, a la seva discreció, interrompre en qualsevol moment el seu accés al Lloc WEB així com a qualsevol compte que pugui tenir en connexió amb el Lloc WEB. L'accés al Lloc WEB podrà ser monitoritzat per NewGen.

 5. Llocs WEB de tercers, Contingut, Productes i Serveis.

  El Lloc WEB inclou enllaços a Llocs WEB i accés a continguts, productes i serveis de terceres parts, incloent usuaris, anunciants, socis i col·laboradors del Lloc WEB. Vostè accepta que NewGen no és responsable de la disponibilitat de, i del contingut facilitat pels Llocs WEB de terceres parts. Hauria d'acudir a les polítiques facilitades per uns altres Llocs WEB en les quals es faci referència a la privadesa i altres qüestions abans d'utilitzar-les. Vostè accepta que NewGen no és responsable del contingut dels Llocs WEB de tercers accessibles des del Lloc WEB, incloent les seves opinions, avisos, afirmacions i anuncis, i comprèn que vostè serà responsable de qualssevol riscos derivats de l'ús d'aquests continguts. Si vostè decideix adquirir qualssevol productes o serveis d'un tercer, la seva relació serà directament amb aquest tercer. Vostè accepta que NewGen no serà responsable per: a.- la qualitat dels productes o serveis del tercer. b.- el compliment de qualssevol condicions establertes en el contracte amb el tercer, incloent l'enviament de productes o serveis i les obligacions de garantia referents als productes o serveis adquirits. Vostè accepta que NewGen no és responsable per qualsevol pèrdua o dany de qualsevol classe derivat del seu acord amb qualsevol tercer.

 6. Responsabilitat.

  Excepte que expressament s'indiqui una altra cosa, el Lloc WEB i tot el contingut, materials, informació, programari, productes i serveis facilitats en el Lloc WEB, són facilitats "com estan" i "segons disponibilitat". NewGen expressament nega qualsevol garantia de qualsevol classe, ja sigui expressa o implícita, incloent, però sense quedar limitada a elles, les garanties implícites de comerciabilitat, conveniència per a un propòsit particular i no infracció. NewGen no garanteix que: a.- el Lloc WEB satisfarà els seus requeriments. b.- el Lloc WEB estarà disponible de forma ininterrompuda, temporal, segura o lliure d'errors. c.- els resultats derivats de l'ús del Lloc WEB o de qualssevol serveis oferts en ella seran exactes o fiables. d.- que la qualitat de qualssevol productes, serveis, informació, o un altre material adquirit o obtingut per vostè en el Lloc WEB satisfarà les seves expectatives; o i.- que els documents, textos, continguts, gràfics i informacions facilitades en el Lloc WEB estan lliures d'imprecisions tècniques, errors tipogràfics i de composició. Qualsevol contingut, material, informació o programari descarregat o obtingut de qualsevol altra forma durant l'ús del Lloc WEB serà realitzat pel seu compte i risc. NewGen no serà responsable per qualsevol dany en el sistema del seu ordinador o per qualsevol pèrdua de dades resultant de la descàrrega de qualsevol contingut, material, informació o programari. NewGen es reserva el dret a realitzar canvis o actualitzacions en el Lloc WEB en qualsevol moment sense notificació.

 7. Limitació de responsabilitat.

  En cap cas NewGen serà responsable per qualsevol dany directe, indirecte, incidental, especial o conseqüèncial, o de danys derivats de la pèrdua de beneficis, ingressos, dades o ús en els quals incorri vostè o qualsevol tercer, ja sigui en una acció, un contracte o un plet, resultant del seu accés o ús del Lloc WEB.

 8. Indemnització.

  Vostè accepta defensar i indemnitzar a NewGen, els seus directius, consellers, empleats i agents davant qualssevol reclamacions, responsabilitats, danys, pèrdues o despeses, incloent els preus i costos raonables d'advocats, derivats d'o en qualsevol forma connectats amb el seu accés o utilització del Lloc WEB.

 9. Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals.

  D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal que eventualment sol·licitem als nostres usuaris a través de diversos formularis del Lloc WEB, mai seran inclosos en fitxers informàtics. En el cas de clients de NewGen les dades dels quals estan en els nostres servidors, NewGen els informa que manté les seves instal·lacions, sistemes i fitxers en les degudes condicions per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades considerades personals recaptats a través del Lloc WEB no seran en cap cas cedits a tercers, ni fets públics, excepte en els supòsits en els quals els propis usuaris siguin els que, amb finalitats promocionals, els publiquin per procediments en línia o sol·licitin aquesta publicació de manera expressa.

 10. Restriccions a l'Exportació / Compatibilitat Legal.

  Vostè no podrà accedir, descarregar, utilitzar o exportar el Lloc WEB, o el contingut, programari, productes o serveis facilitats en el Lloc WEB en violació de qualssevol normes o regulacions aplicables. Vostè accepta complir amb totes les lleis, restriccions i regulacions d'exportació de qualsevol agència o autoritat de qualsevol país, i no facilitar directa o indirectament o fer disponible de qualsevol altra forma els serveis i productes de NewGen en violació de qualsevol d'aquestes restriccions, lleis o regulacions, o sense totes les aprovacions necessàries.

 11. Llei Aplicable.

  Qualssevol assumptes relacionats amb el seu accés a i ús del Lloc WEB seran regits per la llei d'Espanya. Vostè acorda sotmetre's per a la resolució de qualsevol divergència o conflicte derivat del seu accés i ús del Lloc WEB als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).